UPDATE VERSIONระบบจองห้อง

 • เริ่มทดสอบการใช้งานของอาคารวิทยบริการ และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น)
 • เพิ่มเมนูวันหยุด/ปิดบริการ แยกตามห้อง
  • เพิ่มเมนูวันหยุด/ปิดบริการ แยกตามห้อง
  • ลบวันหยุดแยกตามห้องได้
  • เพิ่มวันหยุดได้เหมือนกับหน้าห้อง(manage-room)
 • ยืนยันการจองห้อง ถ้าเป็นบุคลากร ระบบจะบังคับให้กรอกเบอร์ติดต่อภายใน จะแสดงผลไว้ที่ตาราง หน้ารายการจอง
 • กราฟรายงานระบบจองห้องแบบสาธารณะ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ (Navbar Active ทำงานไม่ถูกต้อง)
 • แก้ไขกราฟรายงานระบบจองห้องแบบสาธารณะ
  • เพิ่ม Navbar สถิติ
  • ดูแยกตามกลุ่มห้องได้
 • แก้ไขกราฟรายงานระบบจองห้องแบบสาธารณะ
  • แก้ไข Number Format จำนวนครั้งที่ของของกราฟ
 • อัพเดทระบบ
  • ป้องกันการยกเลิก เมื่อถึงเวลาใช้ห้องแล้ว
 • อัพเดทระบบ
  • เพิ่มกราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ใช้งาน
 • อัพเดทระบบ
  • เพิ่มกราฟเส้นแสดงจำนวนการจองแยกตามห้อง
  • เพิ่มกราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ใช้งานแยกตามห้อง
  • เพิ่มสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมให้จองห้อง Garden ได้
 • อัพเดทระบบ
  • เพิ่มเมนูจอแสดงผลการจอง