นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการให้งานและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้งานดำเนินการผ่านระบบมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-สกุล ผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนตัว อาทิ เพศ วัน/เดือน/ปี เกิด
 • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 • ข้อมูลการใช้งาน อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ อีเมล รหัสผ่าน ความสนใจต่างๆ ของผู้ใช้งาน

ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และข้อมูลจากมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • จากความสมัครใจของท่าน ที่ท่านได้กรอกและบันทึกข้อมูลโดยตรงผ่านระบบ
 • จากการเชื่องโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับทางมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อยืนตัวตนผ่านการใช้งาน หรือบริการต่างๆ ภายในระบบ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 • ระบบมีความจำเป็นจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ให้บริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การติดต่อสอบถาม การยืนยันตัวตนตามขอบเขตของกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกก่อนเข้าใช้งาน
 • ระบบมีความจำเป็นให้การเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือของข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทางผู้ให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการในกรณี ดังนี้

 • ทางผู้ให้บริการอาจเปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ Google Analytics

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • เก็บบนระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูลของระบบนี้
 • เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ ได้แก่ Google Analytics

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของทางเรา แต่ท่านยังสามารถติดต่อเราเพื่อให้ลบข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านได้แจ้งให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
 • สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110 ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 02-5493084 เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว ได้เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ทางเราได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว


การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง มทร.ธัญบุรี ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 18 เมษายน 2566