วิกตอเรีย 492

5.00/5 (3 reviews)
หมายเหตุ 1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ (ยกเว้นค่าบำรุง) 2. งานญาติของบุคลากร (บิดา มารดา และบุตร) ลดหย่อนค่าบำรุงได้ 50 % 3. ศิษย์เก่า (แนบหลักฐานการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย) ลดหย่อนค่าบำรุงได้ 50 % 4. บุลคนภายนอก จัดเก็บค
อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office Of The President Building)
Building
1
Floor
Admin only
For
50 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
5 ครั้ง/day/บริการให้เช่าสถานที่ กองกลาง
Bookings per day
Service days
6.00 น. - 23.59 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • แอร์
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

Contact Information

บริการลูกค้าสัมพันธ์
นันท์นภัส ชัยประเสริฐ Phone: 02 549 4023
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: เวลาทำการ 08:30-16:30