ห้องบันทึกเสียง 6

0.00/5 (0 reviews)
ห้องปฏิบัติด้านเสียง สามารถบันทึกเสียง และตัดต่อด้วยโปรแกรมสำหรับการทำงานด้านเสียงได้ รวมถึงการให้บริการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านโสตทัศนศึกษา
อาคารวิทยบริการ (Central Library)
Building
5
Floor
Admin only
For
3 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
3 ครั้ง/day/ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้องปฏิบัติการ
Type
จองล่วงหน้าได้ 7 วัน
Advanced booking
  • แอร์
  • ชุดคอมพิวเตอร์
  • ไมค์บันทึกเสียง
  • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)

No reviews yet

Contact Information

ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา
ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา Phone: 025493662
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08:30 น. - 16:30 น.